2021-07-21

Data startu kampanii Lumerii na Kickstarterze

 Dziś możemy z przyjemnością ogłosić datę startu kampanii Kickstarterowej Lumerii! Poniżej znajdziecie wszelkie potrzebne Wam na start informacje – jeżeli czegoś tutaj nie podaliśmy, to znaczy, ze jest to część kampanii i będziecie musieli wytrzymać do… no właśnie, do kiedy? 
 
START KAMPANII
Kampania startuje 27 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Będzie trwała 21 dni. Wszystkich z Was już teraz serdecznie zapraszamy! 
 
FIRST DAYS INCENTIVE
W trakcie kampanii pojawi się bonus za wczesne wsparcie projektu. Ponieważ zainteresowane są osoby w wielu różnych strefach czasowych, a chcielibyśmy uniknąć zawodu tych, którzy źle sprawdzą datę, to FIRST DAY INCENTIVE będzie dodawany do każdego wsparcia kampanii dokonanego w pierwszych 72 GODZINACH jej trwania. Early Birdem jest darmowa, nowa frakcja, którą są Atlantydzi! Nie jest to exclusive, będzie to normalnie dostępna w sprzedaży frakcja, jednak otrzymanie jej za darmo to kusząca opcja!
 
CO NOWEGO?
Tak jak zapowiadaliśmy, kampania Kickstarterowa ma być ROZWOJEM Lumerii, a nie powielaniem tego samego produktu w nowym pudełku. Najistotniejsze elementy to:
- Duże, przestronne pudło z wypraską przygotowaną specjalnie na potrzeby gry, zawierające miejsca na wszystkie dotychczas wydane frakcje, dodatkowe bóstwa, scenariusze, żetony, ale i miejsce na przyszłe frakcje (być może jakieś jeszcze zobaczymy w trakcie kampanii?) i bóstwa. Wzięliśmy pod uwagę zarówno dalszy rozwój gry, jak i odpowiednie wymodelowanie wypraski, żeby mieściła karty w folijkach! 
- 3 zupełnie nowe frakcje – Atlantydzi (dostępni jako First Days Incentive, a później w możliwości zakupu), Japończycy i Zachodni Afrykańczycy. Frakcje te przybywają do Lumerii w pełnej krasie i są dostępne od samego startu kampanii. W trakcie jej trwania być może spotkamy dodatkowe bóstwa, które zechcą je wesprzeć… 
- twarda plansza w wariancie „Przedpola”, a tym samym możliwość skompletowania twardej planszy do gry dwuosobowej, jeżeli połączycie się ze znajomymi! 
- Wszystkie elementy będzie można zakupić w języku polskim lub angielskim.
- Tak, jeżeli jesteście nowi w świecie Lumerii, to będziecie mogli kupić wszystkie istniejące frakcje w formie dodatków do nowo wydawanych.
 
CZEGO NIE BĘDZIE?
Kampania Kickstarterowa została przewidziana zarówno dla osób, które już wsparły Lumerię w Polsce, jak i nowych graczy. Wobec tego ponownie powtarzamy. Jeżeli macie już jakieś frakcje do Lumerii, to NIE BĘDZIECIE MUSIELI KUPIĆ ŻADNEJ Z NICH PO RAZ DRUGI. Będziecie mogli wesprzeć kampanię, kupując tak oczekiwane pudło z wypraską i NOWE FRAKCJE. Mamy nadzieję, że ten przekaz trafi do jak największej liczby osób.
My rozpoczynamy odliczanie, w ciągu najbliższych kilku dni obserwujcie fanpage, pojawią się jeszcze nowe, ciekawe informacje! 
 
 
 
Today we are happy to announce the launch date of Lumeria's Kickstarter campaign! Below you will find all the information you need to start - if we did not provide something here, it means that it is part of the campaign and you will have to hold out until ... well, until when? 
 
START OF THE CAMPAIGN
The campaign starts on July 27 at 6 p.m. Polish time (11:00AM CDT). It will last 21 days. See you there! 
 
FIRST DAYS INCENTIVE
During the campaign, if you support the project early enough, you will receive a bonus. Since players interested in our game are spread between different time zones, and we would like to avoid disappointing those who miss-check the date, a First Days Incentive will be added to each campaign pledge made in the first 72 HOURS of its duration. The First Days Incentive bonus is the free new faction - Atlanteans! This is not exclusive, it will be the normal faction available for sale, but getting it for free is a tempting option!
 
WHAT'S NEW?
As announced, the Kickstarter campaign is to be the DEVELOPMENT of Lumeria, not a duplication of the same product in a new box. The most important elements are:
- A large, spacious box with an insert designed with our game in mind, containing places for all the factions released so far, additional deities, scenarios, tokens, but also a place for future factions (maybe we will see some more during the campaign?) and deities. We took into account both the further development of the game and the appropriate modeling of the molding to fit the cards packed in sleeves! 
- 3 brand new factions - Atlanteans (available as First Days Incentive and later available for purchase), Japanese and Western Africans. These factions arrive at Lumeria in all their glory and are available from the very start of the campaign. During its duration, perhaps we will meet additional deities who would like to support them ... 
- a hard board in the "Foreground" design, and thus the possibility of completing a hard board for a two-player game, if you join it with your friends! 
- All items can be purchased in Polish or English
- Yes, if you are new to the world of Lumeria, you will be able to buy all existing factions in the form of add-ons to newly released, fully customizing your box!
 
WHAT WILL NOT HAPPEN?
The Kickstarter campaign was planned both for people who have already supported Lumeria in Poland and for new players. So we repeat again. If you already have any factions for Lumeria, you WILL NOT HAVE TO BUY ANY OF THEM FOR A SECOND TIME. You will be able to support the campaign by buying the much-anticipated box with the insert and the NEW FACTIONS. We hope that this message will reach as many people as possible.

 

We are starting the countdown, in the next few days, watch the fanpage, there will be more new, interesting information! 
komentarze użytkowników: 0 komentarzy

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.